I Remruot Dan Hi


Ka in thei naw zan khan hun ka nei hmasataka ziek dinga ka luthluok hard drive a ka lo save ngat ta sa ka hringnun lam hraw naa meilung pawimaw takel thu hi ziek dawk ngei ngei dingin ka sie sa a uma, sienkhawm, chu ziek ding nilang ka ziek zo seng naw ding baka ka hun nei po po bel khawm khawma ka zo naw ding zie le ka thi hnunga mi ziek zawm pek tu ding lo um hai sienkhawm kei neka ka hringnun tawnhriet hri chieng ding an um naw ding ani lei chun ka pamtul ta lema..Mak thei ngei mihriemin thaw ngei ngei dinga ei lo thu tiem hai dam hi an neka tha lem a hun tawng dungzuia ditum lem le awm lem alo um lem chun ei thutiem khawm bawsiea adanga awm ang taka hmelhriet lo na rama lungmuong tehlem in sir hi alo awl ngei el..Famkim lo na rama hin ring ding chu ei um naw tawl ngei, zana kut kham meua ka hang in ngaituo chang khawm hin, khawvel in khaw-vel zie bawk hi ka ngaituo na kan tawp nawk hlak chu tie!

Zan dar 9 alo pel na minute 45 zet a ni hnung chun ka zan bu fak ding ka la fak naw chu ka hriet dawk choa, kan veng chu nisien la nu le pa thenkhat mangrama a sawng thumna am an lo tlung rek hman ta ding! Tlangval nunghak ina leng hai khawm mawngtam in phawng kuka mangtha la ti phal si lo, la leng dinga an pa hai in khul ri ngai nghawk um deu ta bawk si lai hun vel, leng dawk velo hai ta ding khawma thi ei nghak seng anga an lo nghak ve electrict var hun an naw le bek khawm a thi hun nghak chun minute tlawmte chau a bak taa. Ka room chu suoksanin dining hall chu ka pan phei hnak hnaka, ka phieng hin tam hi a hriet ta naw mani ti ding hiel hin a tam ngai naw bawk, fak naw hlak chun ka hringna ta dinga ka petrol ani si leiin beng sawm bek va beng ve hram chu ka tum thoa. Ka fak zova kut ka sawp lai chun sept 11 alo nizing le hi ni hin ka hringnun- ka damsunga hi ni (a thla chu annawh) hin ami sawpziel tum zie ding le ka lungril fei anga khaw dar ni anizie dam ka hriet bawk, ka room tieng ka pan pheilai chun thei tawpa thildang nghaituo tal chu ka tuma, exam laia hrietlo zawna a dikna ngaituo dawk tum ang tho chun an tak ela..mak thei ngei! Lungril zawi ngawi chun ka lekhabu ka phet ta lema, heihah! Hi zawng lekhabu sa leh antak leh iengleia hi thil hi ka lo nuoma hieng popo hi ka tuor mana, nuhmei kuk kha lo nei lang dawrte thaw lang, zarda fa thei zing bawk ka ta, nitin pawisa hmu bawk ka ta, hi hmanglo ku hin ami suk upa pha ding baka ka chaw sawt ding hi ka lo hriet naw mani ding aw tiin kei le kei kan hnam ngawi ngawia.. iengkhawm an nawh lekha tiem phawt ding chun ka lekhabu chu ka la zuk phet zawm pei ka ti chu, ka lekhabu kara ka khusawt changa ka en dinga ‘ami’ pek a thlalak hi a vuong dawk ang el hin a hung in dawk thut chu tupa khawhri hmu mani ang el chun kei chair in thung chu in chung tawng vang chun kan chawm thoa, ka bawk tet naw hang nat dan chu aw..Huh! Chu lekhabu chu khar in movie, library a ka download ‘The Machine Gun Preacher’ chu ka en lem deia, a nuhmei le naunu khawm ngaituo lova Africa rama nau fahra a zu ngaituona kha ieng ang Pathien thu awi am ani ding ti ka ngaituona chun ka lungrila um zing chu ka lo theinghil deia, ka lungril chaw dan chu a thil min ngaituo tir tum ka ngaituo pek ta naw chuh! Haha..

Nghaknu chu beiseina in sang tak neiin sun le zana ei hei leng tlut tluta, ei mengkur sung phawt hlak chun ei ngaituo nawk ngut nguta, ei in chen khawma mang rama bek eiin tawng pui, in suol ding khawma ei hne naw ding hai chen khawm ama ta ding ani phawt chun ei cho hlurna, ei pei naw sa saa imu suok hnung khawma ama ta dinga ani ti leia lekha milan tiem tir hlaktu, ei lungril po po thluok lutna, thi le thi pui tawp ding, dam le hmatieng hmathlir a eiin thangtir sa ngei ngei, ei ta ngei ngei dinga ei lo si tah, innei si lova thenaw biethu eiin tiempui..ama ta ding ani phawt chun second chanve-chanvea vur anga zuk zawp thla nghal khawm eiin huomna, zaleng dang tamtak hnawla ka thlangin hmangaina rama val dang tawna muol an mi hang liem san el khan chu ieng natna sawkna damdawi khawma a i sawk thei lo natna chun ami hang bawm ta nghala..(adang chu ‘blah blah blah’ in ni el sien; ei zuk censor vat ani chu haha). Eh! Mihriem hi ngaituona thlierkar hran hrana cheng eini lei hin i ngaizawng anga i ngai khawm kha i ngaizawng alo ni naw thei zing. Thlierkar suonga khawm hin thlierkar thou tam alo um thei chu tie. Remruottu mak ku hin ieng ang zawnga rem a hung ruot hlak manta ding chu maw? Sudden Muanga tawngbau, “Mak thei ngei” ti bak chu a thunawna zuk hmang rak ding chu a vang nuom ngei el..

Hmatieng beisena nei lo, ran sa chaveia chavei el dam ni in la chu hmatieng chu inthim tak khawm ani el thei. Ei hringna le ringna in nghatna Pathien hin ei hringnun lam a mi thuoina a hin beisei naw tieng le ringphak naw tieng mi lo thuoi hla de sienkhawm, nuor thusim hang tlangsam pui el ding chi chu eilo ni der si nawh. Ama ah ringna eiin nghat si chun ami thuoi dan lampui rinumin harsa sienkhawm, tawp na ding mihriem in hri lawk der naw inla khawm. Chatuona thi sawng ding hman a mi hung in tlan dawk si chun beiseina tha lem, malsawmna dawng na lampui ani lem hi ring harsa taka in lang khawma mawl taka samak lam lawna hmatieng beiseina le ring tawp le hi a hadam lem awm in an lang chu tie. Jeremia 29:11(Delhi Version) a chun “In hmuingil na ding dam, thil tha lo in chunga a tlung nawna ding dam, beiseina neia hmatieng in thlir thei na ding dama in ta dinga ka remruot hai chu ka hriet ,” ti hi Lalpa thu suok anih.

Hringun harsat ziet le beisei dan anga hmatieng hmathlir alo tlung naw ding ani khawma Pathien bel el hi iengtik lai khawma a pawi mawk tak zet chu ani ie..Ei hringnun lo hmang a liem ta sa a hai khan lung van leng zing inla chu Pathien remruot dan bawsietu le Ama ti dan a um nuom loa hel chu eini der awm si. Chu lei chun, “Ka tuok ta phawt hi i tir nisen, an hawi le rinuma khawm lawm ka ti” ti el ding hi ani. Khawvel a hlak hin, lawman a kim thei sin naw maw??

5 thoughts on “I Remruot Dan Hi

  1. Tiem anhawi in, i ziek thiem khawp el. Hung ziek nawk pei rawh.
    Thurawn pakhat: i thil ziek hi paragraph tamlem in the la, tiem inhawi lem atih. Paragraph a sei taluo hin chu a tiem antak a, tiemtu tamtak a hnawt hmang hlak. Paragraph tawite te a ziek/siem khan, hmabak a um peia, a thuziek a tha lem chun ei hriet hma’n ei lo tiem zo el hlak. 🙂

  2. Thanks, u John..Ka blog ve sun i lo tiem ve leiin ka lawm ie..ka zuk ziek tan ve cho ani leiin ka la thiem naw hle, i ti ang chun lo thaw tum tang ka ti..hun ka nei hun huna ziek ve pei chu ka tum 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s